دراین سایت بیشتر از چه مطالبی استفاده شود؟
(31.54%) 336
نحوه تدریس و طرح درس ها
(40.93%) 436
متن ونمونه سوالات آزمون های مجازی
(16.99%) 181
اطلاعات عمومی و قابل استفاده برای آموزش
(10.51%) 112
اطلاعات قومی و محلی بختیاری

تعداد شرکت کنندگان : 1065